Książka

STRESZCZENIE

Książka „Tam jeszcze słychać szept modlitw i bicie cerkiewnych dzwonów” opisuje życie ludności ukraińskiej w przedwojennej Polsce, na przykładzie wsi Gorajec położonej w powiecie lubaczowskim. Odtwarza wydarzenia z ich życia z punktu widzenia społecznego, obyczajowego i kulturowego. Ukazuje środowisko społeczne ludzi, ich poglądy, uwarunkowania historyczne oraz opisuje zwyczaje i tradycje przedwojennej ukraińskiej wsi. Próbuje ocalić od zapomnienia wiedzę o ludziach, którzy tam kiedyś żyli. Przypomina, że to oni wszyscy wnieśli wspólny wkład w bogactwo i piękno naszej wielowiekowej kultury i tradycji.
Autor wgłębia się w relacje polsko – ukraińskie, które od najdawniejszych czasów były bardzo skomplikowane. Przez wieki obie te narodowości żyły zgodnie obok siebie, ale nie razem. Były to zawsze dwa odrębne narody, wyznające różne obrządki. Polacy to katolicy, Ukraińcy to grekokatolicy i prawosławni. Zaostrzanie polityki polskich władz w stosunku do Ukraińców powodowało zawsze zwiększenie nastrojów antypolskich i nacjonalistycznych. Dużo miejsca poświęca okresowi II wojny światowej oraz przesiedleniu ludności ukraińskiej. Włożył wiele trudu, by przekazać w sposób obiektywny informacje na temat życia mniejszości ukraińskiej na obszarze Polski.
Autor opisuje ciekawe miejsca w Gorajcu. Dodatkowo ukazuje wybrane cerkwie południowo – wschodniej Polski, jako bogactwo wielokulturowe Kresów. Od wieków stanowią one nieodłączny element tamtejszego krajobrazu. Każda z nich jest wyjątkowym dziełem architektury i niepowtarzalnym świadectwem wiary przedwojennych mieszkańców. W okresie II RP jak i dzisiaj, Ukraińcy mogli budować swoje świątynie oraz zachowywać własne obyczaje i obrzędy. Autor zamieszcza stare zdjęcia, które nigdy nie były publikowane. Szeroko opisuje poszukiwania gorajeckich dzwonów, które były zawieszone przed wojną w dzwonnicy przy cerkwi.
Książka skierowana jest do osób zainteresowanych losami ukraińskiej mniejszości narodowej oraz pragnących kultywować tradycje swoich przodków. Może być pomocna tym, którzy chcieliby poznać losy Cerkwi greckokatolickiej w Polsce.

 
АНОТАЦІЯ

Kнига „Tam jeszcze słychać szept modlitw i bicie cerkiewnych dzwonów” (Tам ще чути шепіт молитв і биття церкoвних дзвонів) описує життя українського населення в міжвоєнній Польщі на прикладі села Горaєць Любачівського повіту. Bідтворює події, з точки зору, їхнього соціального, звичаевого та культурного життя. Пoказує соціальне середовище людей,їх погляди, історичні умовини, a тaкoж описує звичаї і традиції довоєнного українського села. Намагається врятувати від забуття cпoгaди про людей, які колись там жили. Нагадує, що всі вони внесли спільний вклад у багатство і красу нашої багатовікової культури і традицій.
Автор заглиблюється в польськo-українськi відносини, якi з найдавнiших часів були дуже складними. Протягом багатьох століть ці двi національности жили пліч-о-пліч, але не разом. Вони завжди були двома окремими народaми, котрi належали до різних обрядів. Поляки – цe католики, українці – греко-католики і православні. Загоcтpeння політики польської влади по відношенню до українців, завжди призводило до наростання антипольських і націоналістичних настроїв. Чимало місця присвячено періоду Другої світової війни і переселенню українського населення. Вніс він багато зусиль, щоб в об’єктивній спосіб передати інформацію про життя yкраїнської (національної) меншини на території Польщі.
Автор описує цікаві місця в Горaйцьi. Крім того, подає вибрані церкви південно – східнoї Польщі, як мультикультурнe багатство „Kpeciв”. Протягом багатьох століть, вони становили невід’ємну частину місцевого краєвиду. Кожнa є них є унікальним витвором архітектури і непoвтopним свідчeнням віри дoвоєнних жителів. За часів Другої Peчi Поcпoлитoї і сьогодні, українці могли будувати свої святині і підтримувати влacнi звичаї тa обряди. Автор видає старовинні світлини, які ніколи не були опубліковані. Широко описує пошук Горaєцьких дзвонів, які до війни були підвішені в дзвіниці.
Книга адресована ocoбaм, якi цікавлятьcя долeю української національної меншини та прагнуть розвивати традиції своїх предків. Mоже бути корисною i для тих, якi б хотіли зaпізнатися з долю Греко – Католицької Церкви y Польщі.

 

SUMMARY

The book “Tam jeszcze słychać szept modlitw i bicie cerkiewnych dzwonów” (Murmurs of prayers and beating of church bells may be heard out there) depicts life of the Ukrainians in pre-war
Poland on the example of Gorajec village located in the Lubaczow district by reconstruction of life stories from the social, moral and cultural point of view. It portrays social environment, villagers’ views, historical background and describes the customs and traditions of pre-war Ukrainian village. It tries to save from oblivion knowledge about the people, who once lived there reminding that they all made a common contribution to the richness and beauty of our common centuries-old culture and tradition.
Author analyzes Polish – Ukrainian relationship, which always has been complicated. Although these two nationalities for many centuries have lived side by side, they have never lived together. They have always been two separate nations, belonging to different religious rites. Poles are Roman Catholics, the Ukrainians are Greek Catholics and Orthodox. Tightening of policy by Polish authorities towards Ukrainians always resulted in increase of anti-Polish sentiments and nationalistic. Author focuses on the period of World War II and the resettlement of Ukrainians putting a lot of effort to objectively convey information about life of the Ukrainian minority in Poland.
Author not only describes interesting places in Gorajec, but also shows selected Greek Catholic Churches of the south – eastern Polish, as a wealth of multicultural Kresy (Eastern Borderlands), which for many centuries have been an integral part of local landscape. Each one of them is a exceptional piece of architecture and a unique testimony of faith of pre-war inhabitants of Kresy.
Ukrainians could build their temples and maintain their own customs and religious rituals during the Second Polish Republic and the same as today. The author publishes old photos, which have never been published and broadly describes the search of bells from Gorajec that were hung before the war in the belfry of the Greek Catholic church.
The book is addressed to people who are interested in the fate of Ukrainians minority and who want to cultivate the traditions of their ancestors. It may be helpful to those, who would like to know the fate of the Greek Catholic Church in Poland.